Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Contractvoorwaarden (hierna GCT) bevatten de gebruiksvoorwaarden van de dienst die beschikbaar is op kristenhair.com en op de hieronder gedefinieerde websites (hierna Service Provider), welke dienst door de gebruiker (hierna “Gebruiker”) mag worden gebruikt zonder registratie.

BASISVOORZIENINGEN

Voor alle kwesties die niet in deze regels zijn geregeld, en voor de interpretatie van deze regels zijn de wetten van Hongarije van toepassing, met name de relevante bepalingen van Wet V van 2013 betreffende het Burgerlijk Wetboek van Hongarije (“Burgerlijk Wetboek”) en Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde kwesties in verband met diensten van de elektronische handel en de informatiemaatschappij (Wet op de elektronische handel), voorts wordt Regeringsdecreet 45/2014 (II. 26.) betreffende de gedetailleerde regels voor overeenkomsten tussen consumenten en bedrijven toegepast Verplichte bepalingen van de relevante wetten zijn van toepassing zonder specifieke contractuele voorwaarden.

Dit GCT is geldig vanaf 15 februari 2017 en blijft van kracht totdat het wordt ingetrokken. De Dienstverlener heeft het recht om de GCT te wijzigen door de Klanten vooraf via de website op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging. De Dienstverlener publiceert de wijzigingen op de Webshop site 11 (elf) dagen voor hun ingangsdatum. Door gebruik te maken van de Webshop gaan de Gebruikers ermee akkoord automatisch gebonden te zijn aan alle regels met betrekking tot het gebruik van de Webshop.

Gebruikers, door het betreden van de site van de Webshop die door de Service Provider wordt beheerd, of door het lezen van de inhoud van de site op welke manier dan ook – zelfs zonder geregistreerd te zijn als gebruiker van de Webshop, geven aan dat zij ermee instemmen gebonden te zijn aan deze GCT. De Gebruiker, die deze voorwaarden niet accepteert, heeft geen recht om de inhoud van de Webshop te bekijken.

De Service Provider behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de homepage, enig deel daarvan en de daarin te tonen inhoud, alsmede het recht van distributie van de website. Het downloaden van de Website, het elektronisch opslaan, verwerken en verkopen van enige inhoud of enig deel daarvan is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Service Provider.

De overeenkomsten die elektronisch worden afgesloten worden niet gearchiveerd, worden uitsluitend elektronisch afgesloten, worden niet beschouwd als schriftelijke overeenkomsten, zijn geschreven in het Hongaars en verwijzen niet naar enige gedragscode. In het geval van vragen met betrekking tot de werking van de Webshop en zijn bestel- en leveringsprocessen, is de Dienstverlener beschikbaar bij de hierin vermelde contactpersonen.

VOORWAARDEN EN AFHANDELING VAN DE BESTELLINGEN
REGISTRATIE

Winkelen is niet onderworpen aan een geldige registratie.

Gebruikers kunnen bestellingen plaatsen zonder registratie.

Als Gebruikers zich willen registreren, kunnen ze dat doen na het klikken op de knop “Aanmelden/registreren” of na het invullen van de vereiste gegevens in het registratieveld tijdens het aankoopproces. In het registratieveld worden de volgende gegevens aan de dienstverlener verstrekt:

Onder het veld “Persoonlijke en profielgegevens”

Naam
e-mailadres
Mobiel nummer
Geboortedatum (niet verplicht)
Onder het veld “Afleveradres”

Stad
Postcode
Straatadres en nummer
Land
Geslacht van de gebruiker, wat niet verplicht is.

Wanneer de Gebruiker alle gegevens die nodig zijn voor de registratie heeft opgegeven, kan hij zijn registratie afronden door op de knop “Registratie verzenden” te klikken. Vooraleer de registratie te versturen, moet deze GCT aanvaard worden door een vinkje te plaatsen in het vakje.

De Service Provider informeert de Gebruiker over de succesvolle registratie via de website van de Webshop en ook per E-mail.

De gebruiker kan de Webshop binnengaan door zijn Facebook- of Google-gegevens in te dienen, zonder zich afzonderlijk te registreren.

De Gebruiker heeft het recht zijn registratie te allen tijde te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@kristenhair.com. Na ontvangst van het e-mailbericht zorgt de serviceprovider ervoor dat de registratie onverwijld wordt verwijderd. Na verwijdering worden de gegevens van de gebruiker onverwijld uit het systeem verwijderd; dit geldt echter niet voor het bewaren van gegevens en documenten met betrekking tot reeds gedane bestellingen en leidt niet tot verwijdering van gegevens met betrekking tot deze bestellingen. Na verwijdering kunnen de gegevens niet meer worden hersteld.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn toegangsgegevens (met name het wachtwoord). Indien de gebruiker merkt dat zijn bij de registratie verstrekte wachtwoord door een onbevoegde derde persoon kan worden ingezien, zal hij zijn wachtwoord onverwijld wijzigen en indien ook kan worden aangenomen dat deze derde persoon op enigerlei wijze misbruik maakt van het wachtwoord, zal hij de dienstverlener hiervan op hetzelfde moment op de hoogte stellen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de bij de registratie verstrekte persoonlijke gegevens bij te werken, wanneer dat nodig is, om ze actueel, volledig en waarheidsgetrouw te houden.

BESTELPROCEDURE

De gebruiker plaatst het geselecteerde product in een virtuele winkelwagen door te klikken op de knop Toevoegen aan winkelwagen. De gebruiker kan de inhoud van het winkelmandje op elk moment bekijken door te klikken op de knop “Winkelwagen bewerken” of op het pictogram “Winkelwagen bekijken”.

De Gebruiker kan de hoeveelheid van het product of de producten die worden gekocht, instellen met behulp van de knoppen + en -.

Na het afronden van de hoeveelheid wordt de inhoud van het winkelmandje automatisch bijgewerkt.

De Gebruiker kan het leveringsadres en de wijze van levering/betaling opgeven.

Na het verstrekken van de gegevens kan de Gebruiker zijn bestelling verzenden door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, maar daarvoor kan hij de verstrekte gegevens nog eens controleren of een notitie in verband met de bestelling sturen of de Dienstverlener per e-mail op de hoogte brengen van zijn bijkomende verzoeken in verband met de bestelling.

Als de Gebruiker vaststelt dat alle gegevens correct zijn ingevoerd, kan hij zijn bestelling naar de dienstverlener sturen door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen” onderaan de pagina.

De Dienstverlener informeert de Gebruiker over het succes van de bestelling op de volgende webpagina en per E-mail, door ook het ordernummer van de Klant op te geven.

De bestelling wordt dus ingediend door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, wat voor de Gebruiker een betalingsverplichting inhoudt.

Het uiteindelijk te betalen bedrag omvat alle kosten op basis van de samenvatting van de bestelling en de bevestigingsbrief.

Indien de Gebruiker zijn bestelling heeft geplaatst zonder zich te registreren, bevat de bevestigingsmail van de Dienstverlener een wachtwoord dat gebruikt moet worden met het e-mailadres dat hij tijdens het bestelproces heeft opgegeven, zodat hij op elk moment toegang heeft tot de site om de gegevens van zijn bestelling te bekijken. Dit vormt geen automatische registratie. Het wordt een registratie, wanneer de Gebruiker de site binnenkomt met behulp van de invoergegevens.

BETAALWIJZE

PayPal: via het beveiligde on-line veld van PayPal, na het plaatsen van de bestelling.
Credit Card/iDeal: via het beveiligde on-line veld van Braintree, na het plaatsen van de bestelling.

BINDEND AANBOD EN BEVESTIGING

De Dienstverlener bevestigt de ontvangst van het door de Gebruiker verzonden aanbod onverwijld in een automatisch verzonden e-mailbericht, dat de gegevens bevat die de Klant tijdens het winkelen of de registratie heeft opgegeven (factuur- en leveringsinformatie), de identificatie van de bestelling, de datum van de bestelling, de lijst en de hoeveelheid van de bestelde producten, de prijs van de producten, de leveringskosten en het eindbedrag dat moet worden betaald.

Deze bevestigingsmail vormt de aanvaarding van het aanbod van de Gebruiker door de Dienstverlener, die een geldig contract vormt tussen de Dienstverlener en de Gebruiker.

De Gebruiker is niet gebonden aan het aanbod, indien de bevestigings-e-mail van de dienstverlener over het verzonden aanbod niet onverwijld, of uiterlijk binnen 48 uur, wordt ontvangen.

Indien de Gebruiker zijn opdracht reeds aan de Dienstverlener heeft verzonden en vervolgens een fout in de gegevens in de bevestigings-e-mail constateert, zal hij de Dienstverlener hiervan binnen 1 dag op de hoogte stellen, teneinde uitvoering van ongewenste opdrachten te voorkomen.

De bestelling wordt beschouwd als een overeenkomst die elektronisch wordt gesloten en valt onder de bepalingen van Wet V van 2013 betreffende het Burgerlijk Wetboek en Wet CVIII van 2001 betreffende bepaalde kwesties van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij. De overeenkomst valt onder het toepassingsgebied van het Regeringsbesluit 45/2014 (II.26.) betreffende de nadere regels voor overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen en voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten.

ORDERVERWERKING EN LEVERING

Bestellingen worden binnen de openingstijden verwerkt.

Openingstijden:
Ma-vr: 8.00-14.00 uur.

Bestellingen kunnen ook buiten de aangegeven periode voor het verwerken van bestellingen worden geplaatst; wanneer bestellingen na kantooruren worden ingediend, worden ze de volgende werkdag verwerkt. De klantenservice van de dienstverlener zal iedere keer een elektronische bevestiging sturen over het tijdstip waarop de bestelling kan worden uitgevoerd.

De algemene uitvoeringstermijn is 5 werkdagen vanaf de datum van bevestiging. Indien de dienstverlener en de gebruiker geen tijdstip van uitvoering zijn overeengekomen, zal de dienstverlener binnen dertig dagen na ontvangst van de opdracht door de dienstverlener prestaties leveren op of binnen het tijdstip zoals omschreven in de aan de gebruiker gerichte kennisgeving van de dienstverlener, of bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving, binnen dertig dagen na ontvangst van de opdracht door de dienstverlener.

Indien de dienstverlener zijn contractuele verplichtingen niet nakomt omdat het in het contract vermelde product niet beschikbaar is, stelt hij de gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte en betaalt hij het door de gebruiker betaalde bedrag onverwijld, doch uiterlijk binnen dertig dagen, terug.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor incidentele wijzigingen van technische informatie of beschrijvingen die zonder voorafgaande kennisgeving door de leverancier worden aangebracht of die om redenen buiten zijn macht worden aangebracht. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de reeds bevestigde orders geheel of gedeeltelijk te weigeren. Gedeeltelijke uitvoering kan uitsluitend plaatsvinden na overleg met de Gebruiker.

PRIJS VAN HET PRODUCT

De vermelde producten kunnen online, persoonlijk en telefonisch worden besteld.

De prijzen die samen met de producten worden weergegeven, zijn gespecificeerd in de officiële valuta van de betreffende webshop (HUF, EUR, RON, HRK, CZK, PLN, USD, RSD) en zijn inclusief de wettelijke BTW (brutoprijzen), maar de kosten van thuisbezorging zijn niet inbegrepen. Bij overmaatse producten worden aparte verpakkingskosten in rekening gebracht, waarbij de verpakkingskosten verschillen, afhankelijk van het betreffende product, en worden aangegeven op de datasheet van het overmaatse product en tijdens het bestelproces. De verzendkosten worden getoond tijdens het afrekenen!

De dienstverlener vermeldt de naam en de beschrijving van het product in detail en presenteert een foto van het product. De foto’s op het datablad van de producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en kunnen illustraties zijn. De Service Provider aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verschil tussen de in de Webshop gepresenteerde foto’s en de werkelijke vooruitzichten van het product.

De Service Provider behoudt zich het recht voor om correcties aan te brengen in geval van fouten of omissies in de Webshop met betrekking tot de producten of de prijzen. In dit geval zal de Service Provider, na herkenning en correctie van de fout, de klant onverwijld op de hoogte stellen van de nieuwe gegevens. Hierna kan de klant zijn bestelling opnieuw bevestigen of heeft elke partij de mogelijkheid om zich terug te trekken uit het contract.

De dienstverlener neemt geen verantwoordelijkheid als, ongeacht zijn inspanningen en/of als gevolg van fouten in het systeem, prijzen verkeerd worden aangegeven of als de prijzen duidelijk onjuist zijn omdat ze aanzienlijk afwijken van het normale prijsniveau van het product (bijv. HUF 0, HUF 1). In deze gevallen is de Dienstverlener niet verplicht om het product te leveren voor de foutief aangegeven prijs. In het geval van het aangeven van onjuiste prijzen, neemt de Dienstverlener telefonisch of per e-mail contact op met de Gebruiker en biedt hij de mogelijkheid om het product te kopen voor de werkelijke prijs, wanneer de Gebruiker, op de hoogte van deze informatie, kan beslissen of hij het product bestelt voor de werkelijke prijs of dat hij de bestelling annuleert zonder nadelige juridische gevolgen.

HERROEPINGSRECHT / RETOURBELEID

Deze clausule is van toepassing op die natuurlijke personen, die uitsluitend buiten hun professionele activiteiten, individuele banen of zakelijke activiteiten goederen kopen, bestellen, ontvangen, gebruiken en toepassen en die geadresseerden zijn van de commerciële communicatie en het aanbod met betrekking tot de goederen (hierna “consument” genoemd).

Op grond van het Regeringsbesluit 45/2014 (II.26.) betreffende de modaliteiten van overeenkomsten tussen consumenten en bedrijven heeft de consument het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

het product,
het geleverde product eindelijk, als er meerdere leveringen zijn inbegrepen,
het uiteindelijk geleverde artikel of onderdeel, indien het product uit meerdere artikelen of onderdelen bestaat,
van het in eerste instantie geleverde product, door de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, indien het product regelmatig en binnen een bepaalde termijn moet worden geleverd.
De consument kan het herroepingsrecht ook uitoefenen gedurende de periode tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van ontvangst van het product.

Indien de consument het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, wordt een ondubbelzinnige kennisgeving (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) naar de dienstverlener gestuurd met behulp van een contactgegeven zoals aangegeven in clausule 1 van deze GCT.

De consument kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor waardeverlies van het product, indien dit is opgetreden als gevolg van overmatig gebruik, dat verder gaat dan nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het product. Zo kan de dienstverlener schadevergoeding eisen voor het waardeverlies van het product, indien dit is opgetreden als gevolg van overmatig gebruik, dat verder gaat dan nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het product en zijn redelijke kosten – indien de dienstverlener op uitdrukkelijk verzoek van de consument met de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst is begonnen voordat de voor herroeping openstaande termijn is verstreken.

U kunt uw producten terugsturen naar:

E-mail: info@SciPet.nl

  • (voeg een kopie of het origineel van de factuur toe aan het pakket)

Neem contact met ons op voordat u artikelen terugstuurt, want voor veel landen kunnen wij u een afhaalservice aanbieden.

De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen:

  • met betrekking tot bederfelijke producten of producten die snel bederven;
  • voor producten met een gesloten verpakking, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd. Aanvaarding van deze producten kan niet worden verwacht van de Dienstverlener als de Consument de verpakking al direct heeft geopend ter bescherming van het product en/of is begonnen met het normale gebruik ervan, omdat het in dit geval mogelijk is dat het product in contact is gekomen met het menselijk lichaam of lichaamsvloeistoffen en bacteriën, waardoor de hygiënische en sanitaire kwaliteit van het product niet kan worden gegarandeerd. Indien de consument nog niet is begonnen met het gebruik van de producten die onder deze uitzondering vallen en de verpakking die het product rechtstreeks beschermt nog niet is geopend, kan hij zijn herroepingsrecht volgens de algemene regels doen gelden. (d.w.z. voedingssupplementen)
  • voor producten die na ontvangst naar hun aard onafscheidelijk met andere producten worden vermengd;
  • ten aanzien van een niet standaard product, dat door de dienstverlener in opdracht van de consument of op diens uitdrukkelijk verzoek is vervaardigd, of ten aanzien van producten die duidelijk op maat van de consument zijn gemaakt.
  • met betrekking tot de verkoop van een kopie van een stem- en beeldopname of als computersoftwareprogramma, indien de consument de verpakking na ontvangst heeft geopend;

BEHANDELING VAN KLACHTEN

De dienstverlener streeft ernaar om alle opdrachten in voldoende kwaliteit en tot volle tevredenheid van de klant uit te voeren. Indien de Gebruiker echter een klacht heeft in verband met het contract of de uitvoering ervan, kan hij deze kenbaar maken aan het in artikel 1 vermelde e-mailadres, of per post, telefoon of persoonlijk in de winkels van de serviceprovider.

De dienstverlener zal, indien mogelijk, mondelinge klachten onverwijld behandelen. Indien onmiddellijke oplossing van de mondelinge klacht niet mogelijk is vanwege de aard van de klacht of indien de Klant het niet eens is met de behandeling van de klacht, neemt de Dienstverlener notulen van de klacht, die samen met zijn inhoudelijke antwoord gedurende vijf jaar worden bewaard.

De Dienstverlener dient binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie te geven op de schriftelijk ingediende klachten. Voor de toepassing van dit contract wordt onder actie verstaan het verzenden per post.

In geval van afwijzing van de klacht zal de dienstverlener de Klant informeren over de redenen van de afwijzing.

AANSPRAKELIJKHEID

Gebruiker mag de Webshop uitsluitend op eigen risico gebruiken en gaat ermee akkoord dat de Service Provider geen verantwoordelijkheid neemt voor enig materieel en niet-materieel verlies, dat kan ontstaan tijdens het gebruik, met uitzondering van aansprakelijkheid voor opzettelijk handelen en contractbreuk die schade aan mensenlevens, fysieke veiligheid of gezondheid veroorzaakt.

De Service Provider sluit alle aansprakelijkheid uit voor het gedrag van Webshop gebruikers. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat de rechten van derden, wetten en voorschriften niet worden geschonden tijdens het gebruik van de Webshop, hetzij direct of indirect. De Gebruiker zal volledig en uitsluitend aansprakelijk zijn voor zijn eigen gedrag, de Service provider zal in deze gevallen volledig gekwalificeerd meewerken met de bevoegde autoriteiten om overtredingen te ontdekken.

De Service Provider heeft het recht, maar is niet verplicht om de inhoud die tijdens het gebruik van de Webshop ter beschikking wordt gesteld te controleren en met betrekking tot de gepubliceerde inhoud is de Service Provider gerechtigd, maar niet verplicht om te zoeken naar aanwijzingen voor illegale handelingen.

De sites van de dienst kunnen verbindingspunten (links) bevatten, die naar de websites van andere dienstverleners verwijzen. De serviceprovider neemt geen verantwoordelijkheid voor de praktijk van de gegevensbescherming en andere handelingen van deze serviceproviders.

Vanwege het wereldwijde karakter van het internet accepteert de Gebruiker dat hij bij het gebruik van de Webshop ook rekening zal houden met de bepalingen van de relevante nationale wetgeving. Indien enige actie met betrekking tot het gebruik van de Webshop tegen de regels van de wetgeving van het land van de Gebruiker is, zal de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk zijn voor een dergelijk gebruik.

Indien de Gebruiker een verwerpelijke inhoud op de Webshop site opmerkt, zal hij de Service Provider hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de dienstverlener te goeder trouw vaststelt dat de kennisgeving gegrond is, heeft hij het recht de informatie onverwijld te verwijderen of te wijzigen.

COPYRIGHTS

De gehele Webshop, de grafische elementen, de tekst en de technische oplossingen evenals de elementen van de Dienst zijn beschermd door het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht (in het bijzonder handelsmerkbescherming). De eigenaar of geautoriseerde gebruiker van het auteursrecht is de Dienstverlener met betrekking tot alle inhoud die wordt gepresenteerd tijdens de levering van diensten via de Webshop: elk werk beschermd door het auteursrecht of ander intellectueel werk (met inbegrip van, onder andere, alle grafische en andere materialen, de indeling van de velden van de Webshop, de bewerking ervan, de toegepaste software en andere oplossingen, ideeën en de uitvoering ervan).

Het opslaan of printen van de inhoud van de Webshop of bepaalde onderdelen daarvan op een fysieke of andere gegevensdrager is toegestaan voor eigen gebruik met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Service Provider. Gebruik buiten particulier gebruik, zoals opslag in een database, doorsturen, publiceren of beschikbaar stellen voor downloaden, plaatsing op de markt, is uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Service Provider.

Met uitzondering van de rechten die expliciet zijn gedefinieerd in deze GCT, geeft noch de registratie, noch het gebruik van de Webshop, noch enige bepaling van deze GCT de Klant rechten voor enig gebruik van enige commerciële naam of handelsmerk gepresenteerd op de Webshop site. Met uitzondering van de presentatie tijdens het regelmatige gebruik van de Webshop, de tijdelijke verveelvoudiging die hiervoor nodig is en het maken van kopieën voor privégebruik, zal dit intellectuele materiaal niet worden gebruikt of gewijzigd in enige andere vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

De Service Provider behoudt zich zijn rechten voor met betrekking tot alle elementen van zijn dienst, in het bijzonder met betrekking tot de domeinnamen van de webwinkels en de bijbehorende subdomeinen, hun sub-sites en de internetreclameruimte. Alle handelingen die erop gericht zijn de database op te sommen, te compileren, te archiveren, te hacken of de broncodes van de Service Provider te reverse-engineeren zijn verboden, tenzij de Service Provider hiervoor een aparte toestemming geeft.

Zonder aparte toestemming of gebruik van de service voor dit doel, is het verboden om de database van de Service Provider te wijzigen of te kopiëren, nieuwe gegevens erin te plaatsen of bestaande gegevens te herschrijven door het omzeilen van de zoekmachines en de door de Service Provider geleverde oppervlaktes.

Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Dienstverlener de door de Gebruiker geüploade gegevens binnen het kader van de toepasselijke informatie over gegevensbescherming te allen tijde en overal mag gebruiken, zonder beperkingen en tegen betaling van een afzonderlijke vergoeding.